Aktivitet på sommarläger i Hassela år 2005Ändamål och uppgifter

Svensk Dysmeliförening är en rikstäckande ideell organisation.Vårt ändamål är att verka för en allt bättre vård- och livs­situation för barn, ungdomar och vuxna med dysmeli eller dysmeliliknande skador samt för deras anhöriga genom att:

  • sprida och öka kunskapen om dysmeli inom och utom Sveriges gränser.
  • påverka hjälpmedelstillverkare att ständigt utveckla sina produkter.
  • påverka makthavare så att den som har dysmeli eller dysmeliliknande skador får de rättigheter som han/hon har rätt till och behöver.
  • skapa, bibehålla och utveckla kontaktnätet med de institutioner och organisationer som arbetar inom närliggande områden.
  • verka i enlighet med FN:s barnkonvention och standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet.
  • bedriva kontaktskapande verksamhet som i huvudsak ges i form av läger, kontaktpersons­verksamhet samt utbildning. Detta regleras i en årlig verksamhetsplan som utformas av föreningens styrelse.